Microsoft 365 voor bedrijven

Microsoft 365 is de Office oplossing in de Cloud die de beste Office-apps in zijn klasse combineert met krachtige cloudservices, apparaatbeheer en geavanceerde beveiliging.

Copyright

Enkhuizen,
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Switch2ict niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Switch2ict aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Switch2ict sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Switch2ict gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden Switch2ict aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopiën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Switch2ict.

Website Disclaimer

Website Disclaimer

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van Switch2ict. Op deze Switch2ict site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. (Zie tevens Algemene Voorwaarden.)

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Switch2ict heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Switch2ict site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Switch2ict staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Switch2ict aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Switch2ict wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Switch2ict garandeert evenmin dat de Switch2ict site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Switch2ict site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie door Switch2ict niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Switch2ict wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Switch2ict behoudt alle rechten met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Switch2ict, de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Switch2ict en haar toeleveranciers.